За реклама Как да поръчате? | Моят профил | Количка за пазаруване | Поръчка   
Петър Дънов, Петър Димков, Елена Блаватска - купете онлайн от езотерична книжарница Астрала
Електронните книги се доставят във формати EPUB, MOBI (KINDLE) и PDF
Валути
Количка
Напред
Количката е празна
Търсене
 

Въведете дума за търсене.
Разширено търсене


Други книги със свободен достъп
Тайната доктрина Том 2 АНТРОПОГЕНЕЗИС - част втора, част 94

Книга със свободен достъп за четене от онлайн книжарница "Астрала"

  

ПЛАСТИДУАЛНИТЕ ДУШИ И СЪЗНАТЕЛНИТЕ КЛЕТКИ

НА НЕРВИТЕ

Невъзможно е да се предвиди краят на такива чудеса от страна на Хекел и неговата Школа, които окултистите и теософите имат пълното право да разглеждат като материалистични скитници, преминали границите на метафизичната област. Незадоволени от бащинството, дадено на Bathybius Haeckelii, те сега са изобретили „пластидуални души“ и „души на атомите“1 на основата на чисто слепите механични сили на материята. Съобщават ни, че:

„Изучаването на еволюцията на душата на живота ни подсказва, че тя си е прокарала възходящ път, започвайки от низшите стадии на несложната душа на клетката, през изумителен ред постепенни стадии на еволюцията, чак до душата на човека.“2

„Изумителен“ наистина, тъй като тази дива фантазия е основана на съзнанието на „нервните клетки“. Действително, както той ни казва:

„Колкото и малко да сме в състояние да обясним в днешно време природата на съзнанието,3 въпреки това сравнителното и генетичното му наблюдение ясно установяват, че то е само по-висока и сложна функция на нервните клетки.“4

1 Според Хекел има също така „клетки на душата“ и „атоми на клетките“; „неорганична молекулярна душа“, нямаща памет, и „пластидуална душа“, която притежава памет. Какво казват по този повод нашите Езотерични учения? Божествената и човешката душа, състояща се от седемте принципа в човека, трябва, разбира се, да побледнее и отстъпи пред такова поразяващо откровение!

2 „Pedigree of Man“, стр. 296.

3 Това е ценно признание. И по смисъла, придаван на тази дума във второто издание на Уебстър, тя прави още по-нелеп и емпиричен опита да се проследи произходът на съзнанието у човека, както и на неговото физическо тяло, от Bathybius на Хекел.

4 Пак там.

Песента на Херберт Спенсър за съзнанието е изпята и от днес тя може безопасно да се постави в склада за остарелите теории. До какво обаче довежда Хекел своите „сложни функции“ на научните си „нервни клетки“? Още веднъж ги отвежда право при Окултните и Мистични Учения на Кабала за произхода на Душите, като съзнателни и несъзнателни Атоми; при Монадата на Питагор и Монадите на Лайбниц и при „Боговете, Монадите и Атомите“ на нашето Езотерично учение;1 при мъртвата буква на Окултните учения, оставени за кабалистите-любители и за професорите на церемониалната магия. Тъй като, ето какво казва той, обяснявайки неотдавна изобретената от него терминология:

„Пластидуалните души..., пластидуалните или протоплазмените молекули, най-малките еднородни частици на протоплазмата, трябва да се разглеждат на основата на нашата пластидуална теория като активни фактори на всички жизнени функции. Пластидуалната душа се различава от неорганичната молекула по това, че тя не притежава памет.“2

Тази теория той развива в своята удивителна лекция за „Перигенезиса на пластидулите или за вълнообразните движения на живите частици“. Това е подобрение на теорията на Дарвин за „Пангенезиса“ и по-нататъшно приближаване, внимателно движение в посока на „магията“. Първата, както обяснява авторът на „A Modern Zoroastrian“3, е предположение, че:

1 Тези, които се придържат към противоположното виждане и разглеждат съществуването на човешката душа „като свръхестествен духовен феномен, обусловен от сили, съвършено различни от обикновените физични сили“, осмиват, мисли той, „поради това всяко чисто научно обяснение“. Явно те нямат право да твърдят, че „психологията, частично или като цяло, е духовна наука, а не физическа“. Новото откритие, направено от Хекел – преподавало се, между другото, в течение на векове във всички източни школи, – че животните имат душа, воля и чувства, следователно функциите на душата, го води към това, да направи от психологията наука за зоолозите. Архаичното учение, че „душата (животинската и човешката душа, или Кама и Манас) има история на своето развитие“ се утвърждава от Хекел като негово собствено откритие и нововъведение по „неутъпканата пътека“. (?!) Хекел изработва сравнителната еволюция на душата у човека и другите животни! Сравнителната морфология на органите на душата и сравнителната психология на функциите на душата, като при това и двете са основани на еволюцията, стават по този начин психологичен (а в действителност, материалистичен) проблем на учения. („Клетките на Душата и Душите на клетките“, стр. 135, 136, 137. „Pedigree of Man“.)

2 „Pedigree of Man“, заб. 20, стр. 296.

3 Стр. 119.

„Някои от действителните тъждествени атоми, които изграждат част от телата на нашите предци, се предават по този начин чрез тяхното потомство в течение на поколенията така, че ние буквално сме „плът от плътта“ на първичната твар, развила се преди човека.“

От своя страна Окултизмът твърди, че: (a) жизне-атомите на нашия Жизнен принцип (прана) никога не загиват окончателно, когато човек умира; че тези атоми, които са повече от всичко наситени с Жизнен Принцип, независим, вечен, съзнателен фактор, частично се предават от бащата на сина чрез наследствеността и още веднъж частично са привлечени заедно и стават оживяващ принцип на новото тяло при всяко ново въплътяване на Монадата. Тъй като, (b) както Индивидуалната душа винаги е една и съща, така и атомите на низшите принципи (тялото, неговият астрал или жизнен двойник и т.н.) се привличат по сродство или кармичен закон винаги към една и съща индивидуалност в течение на ред различни тела.1

1 Вж. „Трансмиграцията на Жизне-Атомите“ в „Пет години Теософия“, стр. 533–539. Съвкупната агрегация на тези атоми образува по този начин Anima Mundi на нашата Слънчева система, Душата на нашата малка Вселена, всеки атом на която, разбира се, е Душа, Монада, малък свят, дарен със съзнание, следователно с памет... (Том I, Част III, „Богове, Монади, Атоми“).

За да бъдем справедливи, като оставим логиката настрана, нашите съвременни хекеловци трябва да излязат с резолюция, че от днес „Перигенезисът на пластидулите“ и всички подобни лекции трябва да се подвържат в една книга, заедно с лекциите по „Езотеричен Буддизъм“ и лекциите за „Седемте принципа на човека“. Така обшественото мнение би получило, във всеки случай, възможността да сравни двете учения и след това да съди кое от тях е повече или по-малко нелепо, дори и от гледна точка на материалистичната и точната наука.

Така окултистите – които отнасят всеки атом във Вселената, независимо дали е в агрегат, или е сам по себе си, към едно Единство, към Универсалния живот; които не признават, че в Природата би могло да съществува нещо неорганично; които не познават мъртва Материя – са последователни в своята доктрина за Духа и Душата, когато говорят за паметта, съществуваща във всеки атом, за волята и чувствата. Но какво може да подразбира материалистът под тази класификация? Законът за биогенезиса, в смисъла, който му придават последователите на Хекел, е резултат от непознаването от учените на Окултната физика. Ние знаем и говорим за „жизне-атомите“ и за „спящите атоми“, понеже разглеждаме тези две форми на енергията – кинетична и потенциална – като производни от една и съща сила или от Единния Живот и смятаме последния за източник и двигател на всичко съществуващо. Но кое е това, което е дало енергия и, специално, памет на „пластидуалните души“ на Хекел? „Вълнообразното движение на живите частици“ става разбираемо на основата на теорията за Единния Духовен Живот, на Всемирния Жизнен Принцип, независим от нашата Материя и проявяващ се като атомна енергия само на нашия план на съзнание. Това е, което бидейки индивидуално в човешкия цикъл, се предава от бащата на сина.

И така, като променя Дарвиновата теория, Хекел предполага „по-правдоподобно“, както смята авторът на „A Modern Zoroastrian“:

„Че не тъждествените атоми, а техните специални движения и начини на агрегация са се предавали така (чрез наследственост).“1

Ако Хекел или някой друг учен знаеше повече, отколкото всеки от тях знае за природата на атома, той не би търсил такива начини за подобрения. Тъй като така само се утвърждава същото, но в по-метафизични изрази от Дарвиновите. Жизненият Принцип или Жизнената Енергия, която е вездесъща, вечна, нерушима, е Сила и Принцип, като ноуменон, но когато се проявява в атомите, тя е феномен. Това е едно и също и не може да се разглежда чрез отделни понятия, освен от материализма.2

1 Op. cit., стр. 119.

2 В „Трансмиграция на Жизне-Атомите“ („Пет години Теософия“, стр. 535) ние говорим за Джива или Жизнения принцип, за да обясним по-добре постановката, която твърде често не се разбира. „Той е вездесъщ... макар (на този план на проява често)... в спящо състояние (като например в камъка)... Определението, според което се твърди, че когато тази нерушима сила се е разделила с една група атоми (би следвало да се каже – молекули), тя незабавно се привлича от други, не означава, че напълно е напуснала първата група (тъй като в противен случай самите атоми биха изчезнали), а че тя само е принесла своята vis viva, или жизнена мощ – енергията на движението в друга група. Но от това, че тя се проявява в следващата група под формата на така наречена кинетична енергия, не следва, че първата група напълно е лишена от нея, тъй като тя още се намира в нея като потенциална енергия, или латентен живот“. Но какво може да разбира Хекел под своите „нетъждествени атоми, а тяхно особено движение и техен начин на агрегация“, ако не същата тази кинетична енергия, която ние току-що обяснихме? Преди да развива подобни теории, той навярно е прочел Парацелз и е изучил „Пет години Теософия“, но не е усвоил както трябва тези учения.


  

Тайната доктрина Том 2 АНТРОПОГЕНЕЗИС - част втора, част 94

Иди на част:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147

Направи своя избор
Напред