За реклама Как да поръчате? | Моят профил | Количка за пазаруване | Поръчка   
Петър Дънов, Петър Димков, Елена Блаватска - купете онлайн от езотерична книжарница Астрала
Електронните книги се доставят във формати EPUB, MOBI (KINDLE) и PDF
Валути
Количка
Напред
Количката е празна
Търсене
 

Въведете дума за търсене.
Разширено търсене


Други книги със свободен достъп
Тайната доктрина Том 3 ЕЗОТЕРИКА, част 188

Книга със свободен достъп за четене от онлайн книжарница "Астрала"

  

А какво казва Менандър? Низшите ангели, учел той, били еманации на еноя (Планиращата мисъл). Еноя учела на науката магия и му я предала заедно с изкуството да подчинява творческите ангели от низшия свят. Последните символизират страстите на нашата низша природа. За учениците му е казано, че след приемането на кръщение от него (т.е. след посвещаването) те „възкръсвали от мъртвите“ и „вече без да остаряват“, ставали,,безсмъртни“.1 Разбира се, под това обещано от Менандър „възкръсване“ се е имало предвид просто преходът от тъмнината на невежеството в светлината на истината, пробуждането на човешкия безсмъртен Дух и вътрешния и вечен живот. Това е науката на раджа йогите – магията.

Всеки, който е чел неоплатоническата философия, знае как нейните главни Адепти, като Плотин и особено Порфирий, са се борили против феноменалната теургия. Но освен всички тях, Ямблих, автор на „De Mysteriis“, високо повдига завесата пред действителния термин „леургия“ и ни показва в нея истинската божествена наука на раджа йога.

Магията, казва той, е възвишена и величествена наука, божествена и е над всичките останали.

„Това е велико средство за всичко... Тя няма свой източник в тялото, също така не е ограничена от тялото или неговите страсти, от човешкия състав или неговия строеж; а всичко получено чрез нея е от нашите висши Богове.“

Нашите божествени Eгo, които са опънати като сребърна нишка от Искрата у нас преди изначалния божествен Огън.2

1 Вж. Евсевий, „Hist. Keeles“, lib. III, cap. 26.

2 „De Mystteriis“, стр. 100, редовете от 10 до 19; стр. 109, fol. I.

Ямблих проклина физическите феномени, произвеждани, както казва той, от злите демони – които лъжат хората (привиденията в стаите за сеанси) – така яростно, както той възхвалява божествената теургия. Но за да се осъществи последната, учи той, теургът трябва задължително да бъде „човек с висока нравственост и с чиста Душа“. Магия от другия вид използват сама нечистите, егоистични хора и в нея няма нищо божествено. Истински проницателните хора няма да се съгласят, че в нейните съобщения има нещо, което да идва от нашите висши Богове. Така само тя (теургията) представлява знанието на нашия Баща (Висшето Аз); другата е подчинение на нашата низша природа. Тя изисква святост на Душата, святост, която отхвърля и изключва всичко телесно; другата е нейно (на Душата) осквернение. Едната е съединение с Боговете (със своя Бог), източник на всичко добро; другата – контакт с демоните (елементалите), които, ако не ги подчиним, ще подчинят нас и стъпка по стъпка ще ни доведат до нравствена гибел (медиумство). Казано накратко:

„Теургията ни съединява най-силно с божествената природа. Тази природа заражда самата себе си чрез себе си, движи се чрез свои собствени сили, поддържа всичко и е разумна. Понеже е украшение на Вселената, тя ни зове към достъпна за разбиране истина, към усъвършенстване и привличане, към усъвършенстване на другите. Тя дотолкова тясно ни присъединява към всички творчески дейности на Боговете, в съответствие с мощта на всеки от нас, че след извършването на свещените обреди душата укрепва в техните (на Боговете) действия и разуми, докато накрая тя се потапя в изначалната Божествена Същност и се поглъща от нея. Това е целта на свещените Посвещения на египтяните.“1

Ямблих ни показва как трябва да се осъществи този съюз на нашата висша душа с вселенската душа, с боговете. Той говори за мантея, което е Самадхи, висшият транс.2 Също така той говори за съня, който представлява божествено видение, когато човек отново става бог. Чрез теургията, или раджа йога, човек достига: 1. Пророческо прозрение чрез нашия Бог (съответното Висше Eгo на всеки от нас), откриващо ни истините на плана, на който се налага да действаме; 2. Екстаз и озарение; 3. Действие в Духа (в астралното тяло чрез волята); 4. Власт над низшите несъзнателни демони (елементали) чрез самото естество на нашите очистени Eгo. Ho това изисква пълното им очистване. Това той е нарекъл магия чрез посвещение в теургията.

1 „De Mysteriis“, стр. 290, редовете от 15 до 18. et. seq., разд. V и VII.

2 Ibid, стр. 100, раздел III, отд. III.

Но теургията трябва да бъде предшествана от тренировка на нашите чувства и познание на човешкото Аз относно Божественото Аз. Докато човек не е овладял основно това предварително обучение, безполезно е да се антропоморфизират безформените. Под „безформени“ аз подразбирам висшите и низшите богове, надземните, както и земните духове или същества, които за начинаещите могат да бъдат разкрити само в цветовете и звуците. Тъй като никой, освен високия Адепт, не може да види „Бога“ в неговата истинска трансцедентална форма, която за нетренирания интелект, за чела, ще бъде видима само чрез аурата си. Виждането на фигурите изцяло, понякога случайно възприемани от сензитивите и медиумите, се отнася към една или друга от трите единствени категории, които те са в състояние да видят: а) астралите на живи хора; б) Нирманакаи (адепти, добри или зли, чиито тела са мъртви, но които са се научили да живеят в невидимото пространство в своите ефирни личности); и в) призраци, елементарни и елементали, маскиращи се във форми, заимствани от астралната светлина въобще или от образи в „мислената представа“ (mind’s eye) на присъстващите хора или на медиума, които веднага се отразяват в техните собствени аури.

След прочитането на всичко това, учениците сега по-добре ще разберат необходимостта отначало да изучат съответствията между нашите „принципи“ – които по същество са различни аспекти на триединния (духовния и физическия) човек – и нашите Парадигми, техните преки корени във Вселената.

Като следствие от това ние трябва да резюмираме нашето учение за Йерархиите, непосредствено свързани и завинаги съединени с човека.

Достатъчно беше казано, за да се докаже, че докато за изтоковедите и непосветените маси фразата ,,Ом Мани Падме Хум“ означава просто „О, скъпоценност в Лотоса“, езотерично тя означава „О, Мой Боже вътре в мен“. Да, във всяко човешко същество има Бог, тъй като човекът е бил и отново ще стане бог. Тази фраза сочи неразривната връзка между Човека и Вселената. Тъй като Лотосът е всемирен символ на Космоса като абсолютно цяло, а скъпоценността е духовният човек, или богът.

В предишната статия са дадени съответствията между цветовете, звуците и „принципите“; и тези, които са чели нашия втори том, ще си спомнят, че седемте принципа водят произхода си от седемте велики Йерархии на Ангелите, или Дхиан Коганите, които на свой ред са свързани с цветовете и звуците и колективно образуват проявения Логос.

Във вечната музика на сферите ние намираме съвършената гама, съответстваща на цветовете, и в числото – определяно от вибрациите на цвета и звука, което „лежи в основата на всяка форма и ръководи всеки звук“ – намираме сумата на Проявената Вселена.

Ние можем да илюстрираме тези съответствия чрез показването на отношенията на цветовете и звуците към геометричните фигури, които1 изразяват прогресиращите стадии в проявата на Космоса.

1 Вж. supra, I, 38; I. 4, 43 et seq.; II, et seq., 742, et seq.

Но ученикът определено ще се смути, ако при изучаването на диаграмите не разбира две обстоятелства: 1. Че тъй като нашият план е план на отражението и поради това е илюзорен, то различните обозначения са преобърнати и трябва да се броят от долу на горе. Музикалната гама започва отдолу и отива нагоре, започвайки с долно Дои завършвайки с много по-високо Си. 2. Че Кама Рупа (съответстваща на До в музикалната гама), съдържаща в себе си всички потенции на материята, неизбежно е отправна точка на нашия план. По-нататък, от нея започва обозначаването на всеки план като от съответстваща на „материята“ на този план. Отново ученикът трябва да помни, че тези обозначения трябва да бъдат разположени в окръжност, показвайки по този начин, че Фа е средната нота на Природата. Казано накратко, музикалните ноти, или звуците, цветовете и числата следват от едно към седем, а не от седем към едно, както обикновено е показано в спектъра на призматичните цветове, в който червеният се смята за пръв; това е фактът, който ме принуди да разположа принципите и дните на седмицата хаотично в диаграма II. Музикалната гама и цветовете, в съответствие с числото на вибрациите, следват от света на грубата материя към духовния свят по следния начин:


  

Тайната доктрина Том 3 ЕЗОТЕРИКА, част 188

Иди на част:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229

Направи своя избор
Напред