За реклама Как да поръчате? | Моят профил | Количка за пазаруване | Поръчка   
Петър Дънов, Петър Димков, Елена Блаватска - купете онлайн от езотерична книжарница Астрала
Електронните книги се доставят във формати EPUB, MOBI (KINDLE) и PDF
Валути
Количка
Напред
Количката е празна
Търсене
 

Въведете дума за търсене.
Разширено търсене


Други книги със свободен достъп
ЕНЦИКЛОПЕДИЧЕН РЕЧНИК, част 48

Книга със свободен достъп за четене от онлайн книжарница "Астрала"

  

Зло

Щом съществува злото, това показва, че светът е в еволюционно състояние – гради се, създава се нещо. Когато завърши цялата еволюция, когато целият Космос се съгради, злото ще изчезне. Злото е само една фаза, не е нещо съществено.

Злото в света се е родило, защото често обичаме хората като огледални отражения на самите нас. Ако съдим за нашия живот от сегашното ни положение, ние имаме погрешно разбиране. Ако би се пробудило съзнанието на детето в утробата на майката, какво би мислило то? Но благодарение на това, че се кооперира със съзнанието на майка си, то може да оживее.

Злото е дошло в света по единствената причина, че ние налагаме доброто с насилие. Нали мохамеданството е внесло доброто с насилие? Казва: “Който прави зло, да се убие”. Мохамеданството е дошло до крайния предел. Християнството също е внесло насилието. Християнството, каквото е днес, не може да спаси света. И всеки строй, какъвто и да е той, който поддържа насилието, не може да спаси света. Може да въведе известен ред, но онова благо, което ние чакаме в света, ще дойде не чрез насилието.

От философско гледище ви казвам: нито един от вас не е виновен. Доброто, то е виновно. Защо? Че влече след себе си злото. Кой е виновен за доброто? Злото е виновно. Защото където има зло, то влече и доброто подире си. Този закон е верен. На най-високите планински върхове съответстват най-дълбоки долини и на дълбоките долини съответстват най-високи върхове. Казваме, че човек не трябва да греши. Грехът е друго нещо. Грехът е човешко произведение. Злото е нещо, което съществува. То е една реалност, то съществува. С тази реалност засега не сме съгласни. Тази реалност е извън границите на нашето битие. Ние нямаме съответствие с нея. При всяко наше докосване до тази реалност тя ни руши. Човек няма познание да се справи със злото.

Злото не седи в това, че човек е изял овца или кокошка. Това не е нито грях, нито престъпление, но то трябва да стане по Любов и когато животното само се жертва.

Злото е недоузрял плод. Доброто е плод на висшите същества, които са завършили своето развитие, а злото е плод на същества, които сега са започнали своето развитие.

Злото в човека не е нищо друго, освен един Едисон, който прави опити. Ще дойде у вас, ще направи опит. Някой мъж може да целуне някоя чужда жена. Пък може и да няма някакво целуване, но злото може да направи така, че да ти създаде една илюзия. И тогава ти ще заприличаш на онзи момък, който имал любовни отношения с една мома, но не се решавал да се сгоди. Тя искала да го принуди. Направила в къщата си един восъчен момък, турила го на стола, съвсем като истински бил. Оня иде отвън и още като влязъл, като видял този момък на стола, казал: “Моля, моля, не допущам друг, аз вече съм решил този въпрос!” Та всички вас в живота често такива восъчни хора ви заставят и вие решавате да направите нещо, та да не би някой восъчен глупак да ви изпревари. Няма такава опасност.

Религиозните хора, които не разбират, разглеждат злото статично. Казва Бог: не яжте от плодовете на Дървото на познанието на доброто и злото. Не разглеждайте нещата отделно, защото ще създадете злото. Не разглеждайте слугата и господаря отделно, ще създадете злото. Казваш: “Ти си слуга, ти си оправдан”. Ти на слугата говориш едно, на господаря говориш друго. Ти създаваш злото. Говори им като на едно цяло. И слугата е необходим, и господарят е необходим. Нито без господар може, нито без слуга може. Колкото е важен господарят, толкова е важен и слугата. И двамата са еднакво важни.

Престъпленията не произтичат от единичния живот на човека. Някой човек върши престъпления, защото не може да не ги върши. Той е като маша на съвсем далечни причини, които го заставят. Един стражар седи, но идва заповед да застреля еди-кого си. Той трябва да изпълни заповедта, макар да казва, че няма нищо против този човек. Той е получил заповедта от някой друг. Последният я е получил от друг някой и т.н.

Аз не съдя хората за техните престъпления, защото зная причините за престъпленията, които стават в света. Ако на една кола, която може да издържа само 500 килограма тежест, турите 1500 килограма, една от осите на тази кола непременно ще се огъне. Де е погрешката сега – у вас или в колата? Има хора с по-голям товар, отколкото могат да носят. Тези хора ще се огънат, разбира се. Но какво лошо има в това огъване? Престъплението седи на друго място. То седи там, дето хората даже и не подозират. Престъплението седи в това, че хората не са проводници на чистата мисъл. Това е причината за престъпленията. Всички болести се дължат на това, че хората не ядат чиста храна. Вследствие на тази храна се явяват у тях разни утайки, разни излишъци, които са причина и за болезнените състояния. Всичката престъпност се дължи на нечистите мисли и желания, които оставят у хората известни нечистотии и излишъци. Ако имах време, бих изнесъл една статистика, да видите как е било в старо време и как е сега. Ще видите как този закон варира, как не се е изменил и досега. Ако има някакво подобрение в съвременното човечество, то е само по отношение на неговото съзнание, но иначе почти същата е пропорцията на престъпността.

Един индус, когато е болен, има начини да се лекува: той ще концентрира ума си към праната и мислено ще започне да вдишва. Ще мисли, че всички клетки всмукват прана. Не се минава ден, два, три, четири и като направи опита, му минава. Но индусите имат един начин, който от хиляди години е придобит. Не мисли за жена си, за децата си, за нищо. Той мисли само за праната. Ако накарате един българин да мисли, той ще мисли за говедата, той ще мисли за пчелите, за това-онова и няма да има никакъв резултат. Ти ще оставиш настрана говедата, пчелите, жена си, децата си и като направиш опита и сполучиш, тогава ще повикаш сина си, ще повикаш дъщеря си, жена си, приятелите си и ще им кажеш: “Хайде като мене!” Питате – вярно ли е това? Направи опит! Ако концентрираш ума си, ще бъдеш здрав. По същия закон като концентрираш ума си, ти може да избегнеш едно нещастие, което връхлита отгоре ти. Нещастието върви по един път като снаряд. Ти можеш да се отстраниш на три-четири пръста и снарядът ще си замине по пътя. Понякога ние чакаме нещастието като влюбени на пътя. Не го чакай, стой малко настрана, нека си мине нещастието. Не го поздравявай, не го питай откъде иде и накъде отива. От където иде, нататък и ще си замине.

Злото не е нищо друго, освен ограничение на закона на Любовта. Щом ограничиш Любовта, създаваш злото. Злото се е създало по единствената причина, че някои много напреднали в своята еволюция същества, които са разбрали Бога, са пожелали да отнемат свободата на други същества. По този начин създадоха злото. Те искаха да ограничат хората. Възлюбиха ги и пожелаха да ги ограничат.

Злото е чуждо съзнание, вмъкнало се в човека. Когато Христос запита беснуемия как му е името, той отговори: “Името ми е легион”.

Ако знаете какво нещо е злото, вие никога не бихте осъдили никого за нищо.

Една от причините за злото в света е, че хората физически са по-близо един до друг, отколкото трябва.

Какво представя злото? Злото е сбор от действия на същества, които не спазват Божиите закони. “Не се противи на злото”, това значи, не се противи, нито осъждай тия същества, които не спазват законите. Каквото и да правите, тези същества са безпощадни в проявите си. Те трошат камъни и скали в планината с динамит. Видите ли това, отдалеч още се отбийте от пътя си. Не минавайте покрай тях. Ако трябва да минете край тяхната кариера, минете и заминете, без да им кажете нищо. Някой се оплаква от съдбата си. Не, дойдеш ли до съдбата си, отдалечи се малко и оттам изучавай нейните закони.

Казвам: на едно от двете ще държите – или на доброто ще служите, или на злото. Както доброто е служило на човечеството, така и злото трябва да служи. Не говоря за въображаеми неща. Велики същества са слизали на земята и са страдали. Защо страда Христос? От какво пострада? Не можа ли да се справи със своите противници, да ги обезсили в злото? Какво би станало, ако пожелаем всеки, който ни обиди, да изчезне? Блъснеш се в някое дърво, кажеш: “Да изсъхне!” Блъснеш се в някой камък, кажеш: “Да се разсипе!” Наквасиш се във вода, кажеш: “Да пресъхне!” Какво ще стане най-после?

Ще има големи изпитания, разбира се, защото светът е училище. Христос казва по какво се отличават добрите хора. Добрите хора се отличават по това, че дават добри плодове. Добрият плод, това е реалното в света. Лошият плод, това е преходното в света. При това положение не може да има обмяна между доброто и злото. Доброто и злото са несъвместими по единствената причина, че доброто принадлежи към един вечен порядък, а злото принадлежи към един временен порядък. На това основание между доброто и злото не може да става обмяна. Ценностите са различни. Ти не можеш да смениш ценността на един вечен плод с нещо, което още утре ще изгуби своята цена. Като казвам, че човек не трябва да прави зло, имам предвид, че злото се обезценява. Не само че злото се обезценява, но като го вършиш, ти ще фалираш заедно с него.

Доброто е закон за подмладяване, злото е закон за остаряване. Злото прави хората мъдри. Онези, които са минали школата на доброто, минават школата на злото. Който владее цялото, ще стане мъдър. Първо се минава през школата на доброто, а после се изучава законът на злото. Злото, и то си има свои закони. Ако започнете със злото, ще обърнете целия този процес обратно. И все пак има хора в света, които започват със злото.

В миналото имаше един пророк, при когото дойде ангел изпратен отгоре и му каза да иде в Ниневия и да свърши една работа. Той не се подчинява, казва: “Аз съм ял такава попара”. Качва се на един кораб и бяга. Какъв урок му дават? Дига се буря, морето се вълнува, ще потънат. Тогава той се изповядва: “Аз съм причина за бурята, хвърлете ме в морето, за да не пострадате вие”. Хвърлят го в морето, нагълтва го един кит. Три дена прекарал в утробата му, седи три дена там, учи урока: ще слуша или няма да слуша, каквото му каже Господ. Кое е по-хубаво? Ако беше отишъл в Ниневия, нямаше да е по-страшно. Спираше го обстоятелството, че те са културни хора, а той не е като тях. Но като седя три дена в утробата на кита, казва: “Отивам в Ниневия”. Ще отиде и оттатък ще мине. Степените на злото в света са безкрайни. Неговата стълба край няма.

Ако не можете да направите злото приятел, тогава не сте силен човек. Злото само външно може да ви служи, вътрешно – никога. Вътре ще направите доброто слуга; само доброто може да служи. Сега хората са направили обратното. Вътре служи злото, отвън служи доброто.

Всяка жена трябва да каже: “Нямам право да петня очите си с лошото, което виждам в мъжа си”. Ако вижда лошото в мъжа си, тя петни очите си. Щом вижда и чува лошото, тя цапа очите и ушите си. Същото се отнася и за мъжа. Никога не цапайте очите и ушите си с лошото в живота. Лошото представя нечиста материя, каша, която мъчно се измива. Тя с години не се измива. Пазете се да не попаднете в тая каша. Който е попаднал веднъж в тая нечиста материя, трябва да търси начин да се освободи и очисти. Има начини за очистване от нея, но те трябва да се търсят.

Жените трябва да се откажат да раждат престъпници, а мъжете трябва да се откажат да ги хранят. Не давайте храна на никое ваше нисше желание или мисъл, които са ви обсебили. Нека умрат! Всички нечисти мисли, желания, постъпки трябва да умрат – нито трошица хляб!

Този човек, когото ти не обичаш, е свързан с хиляди, а ти като му изпращаш лоши трептения, пакостиш на всички, които са свързани с него. Затова е казано – да обичаме враговете си. Злото със зло не се лекува. Ако ти мислиш зло на този, когото не обичаш, заразяваш се сам, покваряваш ума си.

Лошите хора и престъпниците като се убиват, стават по-лоши. Една отрова в шишето е по-безопасна, а като се излее, е опасна. Христос, като срещнал беснуещия и го попитал за името, той казал: “Легион сме, молим те, пусни ни да влезем в свинете”. Като влезли в свинете, те се издавили в морето до една. В другия свят престъпникът има много по-големи възможности да прави пакости, отколкото тук, на земята.

Лошите хора са канал в едно общество, в един народ. Те са необходими, за да се изливат през тях нечистотиите от хората. Ако злото не бе вътре в земята, тя не би се въртяла. Злото, силите на злото извършват трудната работа.

В света без злото не може, но ще го употребявате само за лек в минимални дози, много малко, много рядко.

Сега да дойдем до същественото, което е необходимо за вас – здравето. Здравословното състояние на човешкия организъм се поддържа само с доброто. А пък от злото, ако си учен, можеш да направиш една хомеопатична доза. Това става по следния начин: един грам захар разтварям в един литър вода. От него вземам една капка и я турям в друг литър вода. Пак вземам капка и я турям в друг литър, и това се повтаря тридесет пъти. Като вземам една капка от тридесетото деление и дам на болния, той оздравява. Хомеопатична доза може да направите, като във водата на доброто турите една капка от злото. В този случай то действа лечебно. Злото лекува света, злото лекува и човека. От злото човек поумнява. Ако е много силна дозата, ще го умъртви. Затова ще турите съвсем малко. Без злото не може в света.

Злото е киселина, гори всичко. Активно е злото. Доброто какво е? Доброто не е киселина. Когато кажем, че злото е потребно, разбираме, че има известни елементи, които то може да разтвори като киселината. Злото при известни условия в организирания свят е потребно като киселина. Златарите не могат да работят без киселини. Те са им необходими за изчистване. Казвам: злото в дадения случай не като понятие, а като сила, е потребно, и вие трябва да знаете как да се справите с него.

Злото представлява онези неоформени, неорганизирани сили, от които излиза всичко. Те са Божествен склад на енергии, които работят и преобразяват света. Енергиите на злото са корени на живота.

Злото – това е материята, това е творческата сила, която е създала всичко. Доброто е разумното.

В злото човек добива повече сила, но Любов не добива. В доброто добива повече Любов, повече живот, по-малко сила. Всички силни хора са лоши. Това, което може да ви направи пакост, може да ви направи и добро, зависи как и колко сте се доближили до злото. Не мислете, че като обичате някого и го прегръщате, това е добро. Прегръщането не е Любов. И целувките не са Любов.

Има хора, които носят отрова в себе си, влиянията им са толкова лоши, че като минат и погледнат било вас, било крава, бивол, те умират. Има хора толкова лоши, че като си турят гърба на някое дърво, то след време изсъхва, или като погледнат ясното небе, то след малко се заоблачава.

Злото и доброто са две страни на една и съща реалност. От злото в света вие акумулирате енергии. Доброто е процес, който съгражда. Тези енергии трябва правилно да ги употребявате. Ако не съедините злото с доброто, не може да имате процес, ще имате едно пасивно състояние.

В природата зло няма. Зло има за онези, които не разбират закона. За онези, който разбират закона, за тях злото се превръща в добро.

Каквото и да казвате, аз вярвам в едно нещо: онези, които са допуснали да влезе злото в света, имат някакво съображение. Злото и доброто функционират едновременно. Не трябва да мислим, че може без зло. Може да имаме становища “за” и “против”, но аз зная едно нещо – ако искам да бъда добър, никой не може да ме направи лош. Пък ако искам да съм лош – никой не може да ме направи добър. Та всичко от вас зависи. Ако искате да станете умни – ще станете умни; ако искате да станете добри – ще станете добри. Онзи, който желае нещата, той сам отива при тях. Който не ги желае, казва: “И да дойде, и да не дойде, все едно – и без него може”. Така не се мисли!

Умира човек, то е злото. Добро и зло се редуват. Като познаеш отношенията на доброто и злото, веднага ще измениш отношението си към тях, ще се издигнеш над тия условия и тогава злото няма да ти противодейства. Дали имате ясна представа? Да кажем, че трябва да преминеш през голяма река. За птицата това не е проблем, тя ще хвръкне от единия бряг до другия, но човек, ако не може да плува или не намери брод, може да се удави. Птицата може да прелети над течението. Човек със своята мисъл може като птицата да се издигне над течението на злото. Злото е силно течение, но мисълта на човека е крилата и той може да прелети над него. Който има силна мисъл, все едно че има криле, които го правят свободен. Злото не може да го достигне. Не питайте защо съществува злото. То съществува, за това има особени причини, но злото нас не трябва да ни засяга. За да не ни засяга, трябва да имаме криле. Трябва да разбираме закона.

Не се страхувайте от силите на злото, а работете с тях, за да ги превърнете в положителни сили.

Зло има само за онзи, който не разбира законите. За онзи, който ги разбира и изпълнява, злото се превръща в добро.

Злото расте механически, а доброто расте органически. Никога не оставяйте една лоша мисъл да работи във вашето съзнание. Вечерно време, преди да заспите, прегледайте сметките си и не оставяйте в съзнанието си лоша мисъл да работи, защото тази лоша мисъл ще спре вашия прогрес и ще напакости и на другите.

“Господи, от много ум страдаме.” Не че човек има много ум, но преизобилието на информация не може да се канализира, вследствие на което злото не може да се впрегне на работа. И после знанията, които добива, не че не са реални, но са преходни.

Тъмни зони съществуват не само около Земята, но и около ума и сърцето. Когато човек пожелае да опита злото, тогава тази тъмна зона се отваря и цялата тъмнина нахлува в неговия ум и сърце. Тогава човек става нещастен. Достатъчно е най-малкото усилие да укрепи човек вярата си, за да стане животът му за години щастлив.

Злото е една енергия, която не се поддава на възпитание. Единствената сила, която може да се справи със злото, е доброто. Нищо не говорете на злото, то има свой език.

Омразата е злото в човека. Тя е твърдо вещество, което трябва да се разтопи. Като пуснете топлината в сърцето си, ще разтопите злото.

Силният, високодуховен човек може да борави с материята на греха и на злото, защото знае законите, чрез които да ги трансформира. Ако не разбирате тези закони и се опитвате да спрете злото, вместо да го ограничите, то ще вземе по-широки размери.

Като говори за злото и доброто, човек предизвиква съответно тези сили и те действат върху него. Само чистият може да говори за тези сили.

Истинската философия никога не споменава злото. Колкото се може по-малко говори за злото. Който иска да бъде здрав, за злото и дума да не споменава. Че го има, няма какво да го признаваш, мисли повече за доброто. Злото определям като кал, дето нищо не расте, всичко гние и се разваля. Туй, което разваля, е злото. Какво нещо е доброто? Туй, в което всичко расте, живее и продължава живота, всички условия, при които може да постигнеш всичко, което желаеш. То е доброто. Такъв е редът в природата.

Колкото повече се занимавате със злото в себе си или в другите, толкова повече го привличате. Минавайте и заминавайте край злото, без да го виждате, без да се разправяте с него.

Понеже предпочитате младостта, не внасяйте в ума си образа на злото. Не мислете какво нещо е злото, с този въпрос не се занимавайте. Попитали веднъж един от древните мъдреци на Египет какво нещо е злото. Той си свил устата. Вие всички тук говорите за злото. За злото малко говорете. Свийте си устата. То е въпрос, за който нищо не казвайте. Кажете, че някой направил една глупава постъпка – несъобразна, несъвместима, но не произнасяйте думата “зло”. Пък и не се интересувайте какво нещо са доброто и злото. Ако познаете злото и доброто, какво ще стане с вас? Ако на една бучка захар налея вода, а долу има кал, като се стопи сладката и бяла бучка и падне в калта, какво ще стане? Калта ще стане ли сладка и бяла? Не, когато кажеш, че нещо е лошо, това значи, че си турил доброто в калта.

Писанието казва: “Не се противете на злото!” Като видиш, че злото иде, какво трябва да правиш? Отстъпи мястото си, вземи последното. Ако злото седне до теб и мислиш, че можеш да го контролираш, ти си на крив път. Злото е една енергия, която не се поддава на възпитание, на никакво моделиране, на никакъв компромис. Не може да правиш компромис със злото. Единствената сила, която може да се справи със злото, то е доброто. Вашата погрешка е, че вие искате да се борите със злото. Искате да му внушите нещо. Никога не му говори. Злото има свой език. Това са иносказателни работи. Всички вие имате работа все със злото. Имате неразположение, това се дължи на злото. Имате съмнение, това се дължи на злото. Имате скръжавост, това се дължи на злото. Имате зла памет, това се дължи на злото. Всички добри качества се дължат на доброто, всички лоши качества се дължат на злото.

Всеки, който се е опитал да се бори със злото, да го изкорени, всякога е излязъл оцапан и хиляди години после са нужни, за да се очисти само от миризмата на това зло.

Със злото само Бог има право да работи. Само Бог знае тайната как да превърне тази венозна кръв в артериална. Хората да употребяват доброто, пък със злото да не се занимават, за да не се осакатяват и опетняват.

Човек не може да придобие вътрешен мир, докато не осъзнае, че злото, като космическа сила, е толкова необходимо за него, колкото и доброто.

Казано е в Писанието: “Не противи се на злото!” Сега можем да кажем: “Не противи се на Онзи, Който те е създал!” Не е въпрос човек да се бори със злото, със своето низше, животинско естество, да го обуздава. Ако се бори с него, той ще изгуби силите си. Човек не трябва да предизвиква злото в себе си. Оставете злото да расте свободно. Като израсте, то само по себе си ще изчезне. Злото е трън в живота. Какво правите с тръните? Изкоренявате ли ги? Вие оставяте и трънът да расте, както и другите цветя и растения в природата. Като израсте, трънът ще се развие и след време ще увехне. Понякога и тръните са потребни.

Докато човек живее в разрез с Божествените закони и с разумните закони на природата, той всякога ще се натъква на злото. Докато човек се опитва да коригира законите и порядъка на Великата природа, злото винаги ще се промъква в неговия живот.

Ако в света съществува само злото, тогава ще имаме само цветове и никакви плодове. След като цъфне и завърже, за да узрее този плод, доброто трябва да дойде и да накара този плод да узрее.

Злото у нас е осъдено на разрушение. То представлява оная неорганизирана материя, изостанала от минали съществувания, която се разлага. Тази материя не влиза в състава на един духовен човек. Злото представлява сили, които имат противоположно действие в човешкото развитие. Ако сте неразположени, намерете един много добър човек, изпълнен с Любов, концентрирайте ума си към него и вижте каква промяна ще стане с вас. Щом почнете да мислите за него, умът ви се просветлява, олеква ви, силите на този добър човек направляват вашите противоположни сили към добро. Направете и друг опит: разположени сте, концентрирайте ума си към някой лош човек, няма да мине и половин час и ще ви обхване тъга, настроението ви ще се развали. Добър човек е онзи, у когото Божията Любов се влива постоянно.


  

ЕНЦИКЛОПЕДИЧЕН РЕЧНИК, част 48

Иди на част:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148

Направи своя избор
Напред